ALGEMENE VOORWAARDEN


ALGEMENE VOORWAARDEN


Algemene Voorwaarden (AV) van vzw ZukZuk

(Laatst gewijzigd op 15 september 2020)


Met de registratie op het Platform (“Platform”) www.warmebuurten.be bevestigt U als nieuw Lid (“Lid”, “Gebruiker”, “U”) de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden en verklaart U kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de inhoud van de Algemene Voorwaarden.


Om onze site veilig en aangenaam te houden voor al onze leden, vraagt vzw ZukZuk (“Wij”) aan U om volgende regels te respecteren:

1. U uploadt geen virussen of andere schadelijke code.

2. U zult geen gebruikers pesten, intimideren of lastig vallen.

3. U zult geen inhoud plaatsen die haatdragend, bedreigend of pornografisch is of

aanzet tot geweld.

4. U gebruikt het Platform niet voor onwettige, misleidende, kwaadaardige of

discriminerende activiteiten.

5. U verstrekt geen valse persoonlijke gegevens op het Platform en U maakt zonder

toestemming geen account voor iemand anders.

6. U maakt niet meer dan één persoonlijke account.

7. Als we Uw account deactiveren, maakt U geen ander account zonder onze

toestemming.

8. U gebruikt, tenzij mits onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, ons Platform

niet voor eigen commercieel gewin. U plaatst dus geen niet-geautoriseerde commerciële

berichten op de website.

9. Indien U het Platform gebruikt voor commerciële doeleinden, bent U - onverminderd

een eventuele aanspraak op schadevergoeding - verplicht voor elke overtreding een

contractuele boete ter hoogte van EUR 500,- te betalen.

10. U gebruikt ZukZuk niet als U jonger bent dan 16 jaar.

11. U houdt Uw contactgegevens correct en actueel.

12. U plaatst geen inhoud of onderneemt geen actie op het Platform waarmee de

rechten van iemand anders worden geschonden of overtreden, of waarmee de wet op een

andere wijze wordt overtreden.


Vzw ZukZuk behoudt zich het recht voor de toegang van een Lid tot de service van ZukZuk te blokkeren of het profiel te verwijderen/verbergen indien het Lid de via de website geleverde dienst gebruikt in strijd met de wet of daarbij de verplichtingen schendt die in de Algemene Voorwaarden of in andere op de website /app van het ZukZuk beschreven regels zijn vastgelegd. Ook kan inhoud en informatie die U op het Platform plaatst worden verwijderd indien wordt vastgesteld dat hiermee de verplichtingen uit de Algemene Voorwaarden worden geschonden.


Vzw ZukZuk is niet aansprakelijk voor het misbruik van gegevens en informatie of voor het onbevoegd kennis nemen van informatie door derden, bijvoorbeeld de onbevoegde toegang van “hackers” op de databank van ZukZuk.


Vzw ZukZuk heeft het recht, maar is niet verplicht, de inhoud van de profielen inclusief de beschikbaar gestelde (ge-uploadde) foto’s te controleren op verenigbaarheid met algemene wetgeving, met deze Algemene Voorwaarden en met de op de website/app van ZukZuk beschreven regels en indien nodig de inhoud te weigeren, te wijzigen en zelfs te wissen.


Het Lid is ermee akkoord dat ZukZuk persoonlijke informatie (zoals o.a. e-mailadres, leeftijd, geslacht, woonplaats) verwerkt. Met het aanmaken van een profiel verklaart het Lid zich ook akkoord dat zijn of haar leeftijd, geslacht en woonplaats worden getoond aan andere leden en aan bezoekers van de site. Het Lid heeft altijd het recht de toestemming voor het verzamelen, verwerken en het gebruik van zijn persoonsgegevens met werking voor de toekomst in te trekken of de aanvulling, wijziging of verbetering van opgeslagen gegevens bij ZukZuk te verlangen. In het geval van een intrekking van deze toestemming kan ZukZuk voor het Lid echter de ZukZuk-diensten niet meer verlenen. De intrekking van de toestemming en het verzoek om aanvulling, wijziging of verbetering van de gegevens dient men, met opgave van het bij ZukZuk geregistreerde e-mailadres van het lid en de schermnaam schriftelijk te richten aan info@zukzuk.be


Het Lid verklaart zich akkoord met de ontvangst van informatie over de diensten van ZukZuk. Het Lid is gerechtigd deze toestemming op ieder tijdstip met werking voor de toekomst in te trekken.


ZukZuk heeft het recht de, in het account van het Lid opgeslagen, berichten na afloop van twaalf (12) maanden na verzending of ontvangst - ook zonder aankondiging of navraag - te wissen.


ZukZuk heeft het recht Leden die de ZukZuk-Service langer dan zes (6) maanden niet meer hebben gebruikt - ook zonder aankondiging of navraag - uit de Platformdatabank te verwijderen. Deze maatregel dient enerzijds ter bescherming van de gegevens van de leden, omdat ZukZuk na afloop van deze periode ervan moet uitgaan dat het Lid niet meer in de opslag van zijn gegevens is geïnteresseerd; anderzijds dient deze maatregel ter opschoning van de ZukZuk-databank van inactieve Leden - en daarmee de verbetering van de door ZukZuk aangeboden diensten.


Als U de letter of geest van deze Verklaring schendt of op andere wijze een risico of mogelijke juridisch risico voor ons creëert, kunnen Wij Uw toegang tot het Platform geheel of gedeeltelijk stopzetten. ZukZuk is gerechtigd de aangeboden prestaties geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder voorafgaande waarschuwing.


Wijziging van de Algemene Voorwaarden

ZukZuk is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. ZukZuk zal het Lid van een wijziging van de Algemene Voorwaarden op de hoogte brengen per e-mail of via het interne communicatiesysteem van het Platform. Voor zover het Lid tegen de wijzigingen geen verzet aantekent binnen een termijn van vier (4) weken ingaande vanaf het moment van de mededeling, gelden deze gewijzigde Algemene Voorwaarden als aanvaard. Zij zijn voor het lid geldend vanaf de dag dat de termijn is afgelopen.


Voor het geval dat het lid bezwaar maakt tegen de gewijzigde Algemene Voorwaarden, blijven voor hem de oorspronkelijk overeengekomen Algemene Voorwaarden gelden. ZukZuk behoudt zich in dit geval het recht voor het lidmaatschap van desbetreffend lid te beëindigen.